คณะกรรมการบริหาร

พันธ์รบ กำลา

ประธานกรรมการบริษัท

บุษบา กำลา

รองประธานกรรมการบริษัท

ศิรินันท์ กำลา

กรรมการบริหาร

พรรณศิริ กำลา

กรรมการบริหาร

วิระกุล แสงหงษ์

กรรมการบริหาร

เจริญ ลมจิต

กรรมการบริหาร

ธนเสฏฐ์ หามทอง

กรรมการบริหาร

สนั่น พรมโคตร

กรรมการบริหาร